Не оставяй избора
в ръцете на другите

Днес сме изправени пред едни от най-големите предизвикателства в историята и често се чувстваме безсилни и изолирани. Но не трябва да забравяме, че сме много и че идеите ни са силни. Предизвикателствата, пред които сме изправени, надхвърлят националните граници и трябва да ги посрещнем заедно.

Гласуването на европейските избори означава да изберете хората, които ще превърнат нашите идеи в закони и ще ги популяризират по света. Това е една от многото малки, но важни стъпки, които трябва да направим, за да дадем шанс на идеите си.

ЗАЩО ТРЯБВА
ДА ГЛАСУВАМЕ?

Европейският парламент се занимава с различни важни въпроси, които засягат ежедневието ни. Тя приема закони и инициативи, които се прилагат в Европейския съюз и имат последици в целия свят.

Създадената през 1987 г. програма „Еразъм+“ е водещата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Всяка година над 640 000 участници се включват в учебни дейности в чужбина! Европейският парламент винаги е бил радетел за увеличаване на бюджета на „Еразъм+“.

Институциите на ЕС приеха „засилена гаранция за младежта“ – ангажимент на всички държави членки да гарантират, че всички млади хора под 30-годишна възраст ще получат качествено предложение за работа, продължаване на образованието или стаж в рамките на 4 месеца, след като станат безработни или напуснат училище. От 2020 г. насам Европейският парламент редовно призовава гаранцията за младежта да стане задължителна и осъжда неплатените стажове.

На 24 юни 2021 г. Европейският парламент прие Закона за климата на ЕС, с който се поставя правно обвързваща цел за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. и постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

ЕС предприе няколко конкретни действия, като например това за забрана на пластмасата за еднократна употреба на пазара на ЕС и за декарбонизация на авиационния сектор като част от „Европейската зелена сделка„.

Европейският парламент непрекъснато насърчава създаването на последователна политика в областта на общественото здраве. В началото на настоящия законодателен период например, той настояваше борбата с рака да стане основен приоритет на здравната политика на ЕС.

През 2023 г. в Европа пристигат над 220 000 мигранти, а повече от 2800 умират или изчезват. Миграцията е европейско предизвикателство, което изисква европейски отговор. Европейският парламент участва в „Новия пакт за миграцията и убежището“ – набор от правила и политики за създаване на по-справедлив, ефективен и устойчив процес на миграция и убежище в ЕС.

Благодарение на Общия регламент за защитата на данните (ОРЗД) ЕС пое водеща роля в модернизирането и укрепването на правата и свободите на потребителите за защита на техните лични данни, а следователно и на вашата поверителност!

Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека. За да гарантира спазването на тези ценности, ЕС налага санкции за сериозни и постоянни нарушения на ценностите на ЕС от страна на дадена държава членка.

ЕС предвижда общи правила за защита на социалноосигурителните ви права, когато се придвижвате в рамките на Европа. Те включват здравеопазване, работа, пенсия, безработица, семейни помощи! През годините Европейският парламент е призовавал за адекватна социална защита, особено за уязвимите групи.

Срокът на действие на схемата „Роуминг като у дома“, която дава възможност на пътуващите от ЕС и ЕИП да се обаждат, да изпращат текстови съобщения и да сърфират в ЕС без допълнителни такси, беше удължен до 2032 г.! Един от основните принципи на ЕС е свободното движение на хора, а пътуването в рамките на ЕС е безпрецедентно лесно.

Share

Skip to content