Neļauj citiem
izvēlēties tavā vietā

Mēs šodien Eiropā saskaramies ar lielākajiem izaicinājumiem kopš Otrā pasaules kara, un mēs ne reti jūtamies bezspēcīgi un izolēti. Taču mums jāatceras, ka mūsu ir daudz un ka mūsu idejas ir spēcīgas. Izaicinājumi, ar kuriem saskaramies, pārsniedz valstu robežas, un mums tie ir jārisina kopā.

Balsošana ES vēlēšanās nozīmē izvēlēties cilvēkus, kas mūsu idejas pārvērtīs likumos un popularizēs tās visā pasaulē. Tas ir viens no daudzajiem mazajiem, bet izšķirošajiem soļiem, kas mums jāveic, lai dotu iespēju mūsu idejām.

KĀPĒC MUMS
JĀBALSO?

Eiropas Parlaments ir iesaistīts un lemj par dažādiem svarīgiem jautājumiem, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Tas pieņem likumus un iniciatīvas, kas tiek īstenotas Eiropas Savienībā un kurām ir ietekme visā pasaulē.

1987. gadā izveidotā “Erasmus+” ir ES pamatprogramma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Katru gadu vairāk nekā 640 000 dalībnieku piedalās mācību pasākumos ārzemēs! Eiropas Parlaments vienmēr ir bijis proaktīvs, lai palielinātu Erasmus+ budžetu.

ES institūcijas ir pieņēmušas iniciatīvu stiprināt “Jauniešu garantiju”, kas ir visu dalībvalstu apņemšanās nodrošināt, lai visi jaunieši, kas jaunāki par 30 gadiem, saņemtu kvalitatīvu nodarbinātības piedāvājumu, turpinātu izglītību, apmācību vai stažēšanos 4 mēnešu laikā pēc kļūšanas par bezdarbnieku vai izglītības pārtraukšanas. Kopš 2020. gada Eiropas Parlaments ir regulāri tiecies, lai iedzīvinātu Jauniešu garantijas, un nosodījis neapmaksātas prakses un apmācības vietas.

Eiropas Parlaments 2021. gada 24. jūnijā pieņēma ES Klimata likumu, kas nosaka juridiski saistošu mērķi līdz 2023. gadam samazināt emisijas par 55 % un līdz 2050. gadam panākt klimata neitralitāti.

ES veica vairākas konkrētas darbības, piemēram, saistībā ar vienreizējās lietošanas plastmasas trauku aizliegšanu ES tirgū un aviācijas nozares dekarbonizāciju kā daļu no priekšlikumu paketes “Eiropas Zaļais kurss“.

Eiropas Parlaments ir konsekventi veicinājis saskaņotas sabiedrības veselības politikas izveidi. Piemēram, pašreizējā likumdošanas perioda sākumā tas rosināja panākt, lai cīņa pret vēzi kļūtu par ES veselības politikas galveno prioritāti.

2023. gadā Eiropā ieradās vairāk nekā 220 000 migrantu, savukārt vairāk nekā 2 800 gāja bojā vai pazuda bez vēsts. Migrācija ir Eiropas izaicinājums, kas prasa Eiropas atbildi. Eiropas Parlaments ir iesaistīts iniciatīvas “Jaunais pakts par migrāciju un patvērumu” izstrādē – noteikumu un politiku kopums, lai izveidotu godīgāku, efektīvāku un ilgtspējīgāku migrācijas un patvēruma procesu ES.

Pateicoties Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR), ES ir uzņēmusies vadību modernizēt un stiprināt lietotāju tiesības un brīvības aizsargāt savus personas datus un līdz ar to arī tavu privātumu!

Eiropas Savienības pamatā ir tādas vērtības kā cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošana. “Lai nodrošinātu šo vērtību ievērošanu, ES piemēro sankcijas par nopietniem un ilgstošiem ES vērtību pārkāpumiem, ko izdara kāda dalībvalsts.”

ES nodrošina kopīgus noteikumus, lai aizsargātu tavas sociālās drošības tiesības, pārvietojoties Eiropā. Tie ietver veselības aprūpi, darbu, pensiju, bezdarbu, ģimenes pabalstus! Gadu gaitā Eiropas Parlaments ir pieprasījis atbilstošu sociālo aizsardzību īpaši neaizsargātām grupām.

Līdz pat 2032. gadam tika pagarināta viesabonēšanas sistēma, kas ļauj ES un EEZ ceļotājiem zvanīt, sūtīt īsziņas un sērfot ES bez papildu maksas! Viens no ES pamatprincipiem ir personu brīva pārvietošanās, un ceļošana ES ir vēl nebijuši vienkārša.

Share

Skip to content