Låt inte andra
välja för dig

VAD ÄR EUROPAPARLAMENTET?

Europaparlamentet är ett viktigt forum för politisk debatt och beslutsfattande på EU-nivå.

Ledamöterna i Europaparlamentet väljs direkt av väljarna i alla medlemsstater för att företräda folkets intressen när det gäller EU:s lagstiftning och för att se till att andra EU-institutioner fungerar på ett demokratiskt sätt.

För 2024-2029 kommer det att finnas 720 ledamöter eller ledamöter av Europaparlamentet som väljs i Europeiska unionens 27 medlemsstater. Sedan 1979 väljs ledamöterna i allmänna direkta val för en femårsperiod.

Europaparlamentets nuvarande talman är Roberta Metsola.

Kolla in dessa videor:

MEDLEMMAR

705 nuvarande ledamöter
(Medlemmar av
Europeiska
Parlamentet) 

PRESIDENT

Roberta Metsola

HUR FUNGERAR EUROPAPARLAMENTET?

Parlamentsledamöterna arbetar inte ensamma, utan de flesta går med i politiska grupper utifrån sina övertygelser och prioriteringar för att få större inflytande på EU:s lagar och politik.

För närvarande finns det 7 politiska grupper i Europaparlamentet:

Ledamöterna kan också delta i en eller flera av de 20 ständiga ”utskott” som fungerar på olika policyer. Utskottet för kultur och utbildning (CULT) är till exempel det utskott som vanligtvis arbetar med lagstiftningsförslag som rör Erasmus+-programmet. Deras debatter hålls offentligt och kan webbsändas av alla (se
kommande live-sessioner
).

Europaparlamentets ledamöter sammanträder i genomsnitt en gång i månaden i plenum. Under dessa sammanträden debatterar och röstar de om lagförslag som har förberetts i månader av utskotten och de politiska grupperna.

Video: Hur Europaparlamentet fungerar

Video: De politiska grupperna i Europaparlamentet

VAD GÖR
PARLAMENTET GÖRA?

Parlamentet har 3 huvudsakliga roller.

LEGISLATIV

Anta EU-lagar, tillsammans med Europeiska unionens råd, på grundval av förslag från Europeiska kommissionen och besluta om internationella avtal.

ÖVERVAKNING

Granskning av medborgarframställningar och tillsättande av utredningar, val av kommissionens ordförande, godkännande av kommissionen som organ och godkännande av hur EU:s budgetar har använts.

BUDGETÄRA

Upprätta EU:s budget tillsammans med rådet och godkänna EU:s långtidsbudget, den ”fleråriga budgetramen”.

Share

Skip to content